Junior College Faculties

1 B.B.Ram, M.A., DHE
2 Rajeev Mishra, M.Sc., B.Ed.
3 Simmi Dhawan, M.A., B.Ed.
4 Shaunak Vyas, M.COM., B.Ed.
5 Yogesh Tripathi, M.Sc., B.Ed.
6 Dipti Buch, M.A., B.Ed.
7 Prakash Pagare, MPEd, BPEd
8 Lavanya Anikhindi, M.A., Med
9 Dattu kajale, M.A., B.Ed.
10 Mahesh Lavate, M.A., B.Ed.
11 Jyoti Singh, M.A., B.Ed.
12 Pushpa Yadav, M.A., B.Ed., BPEd
13 Geeta Yadav, M.A. (Hindi), M.A. (Pol. Sc.), B.Ed.
14 Saroj Singh, M.A. (Eng.), M.A. (Eco.), B.Ed.
15 Akruti Mehta, M.Sc., M.PHIL, B.Ed.
16 Sanjana Punjabi, M.COM., B.Ed.
17 Tejal Shah, M.COM., B.Ed.
18 Atul Phulsundar, M.A., B.Ed.
19 Yogita Bhagwat, MCM
20 Urvesh Dhami, M.COM., M.PHIL, B.Ed., DBS
21 Kinnari Shah, M.COM., B.Ed., MBA
22, Darshit Kanabar, M.COM., B.Ed.
23 Neelu Soni, M.A., M.PHIL, B.Ed.
24 Ami Patel, M.Sc., B.Ed.
25 Aqueela Tahseen, M.Sc., B.Ed.
26 Samrat Srivastava, M.COM., B.Ed.
27 Pooja Parab, M.COM., B.Ed.
28 Vivek Naik, M.Sc., B.Ed.
29 Swinal Nunes, M.Sc., B.Ed.
30 Urvashi Tejani, M.A., B.Ed.
31 PurniM.A. Nayak, M.A., B.Ed.
32 Nazneen Qureshi, M.A., B.Ed.
33 Bhavisha Patel, M.COM., B.Ed. MCA
34 Abhishek Tiwari, M.Sc.IT, B.Ed.
35 Komal Suresh Patel, BCAF, M.COM., B.Ed.
36 Akshata Vijay Jain, M.COM., B.Ed., G.D.C.A.
37 Dipesh Merakh Bharwad, M.COM., B.Ed.
38 Neha Shah, M.COM., B.Ed.
39 Suraj Chatterjee, M.COM., B.Ed. (pursuing)
40 Pramod Kumar Tiwari, M.Sc., B.Ed.
41 Yogendra Mandaliya, M.A., B.Ed.
42 Suverna More, M.A., B.Ed.
43 Namrata Upsham, M.A., B.Ed.
44 Tina Rawal, M.A., B.Ed.
45 Sneha Kanojia, M.COM., B.Ed.
46 Ragi Nambiar, M.COM., B.Ed.