Library Staff

1 Dr. Alka Wadhwana, MA (Phil.), MA (SOL, Preksha Meditation & Yoga), MLISc, PhD, Librarian
2 Yogita Shitap, MLISc
3 Vinayak Gawade, BCom, MLISc, NCTVT, Clerk
4 Vijayalaxmi Vishwakarma, BCom, Clerk
5 Priyanka Parte, BCom, Clerk
6 Ashok Kadam
7 Parshuram More
8 Sanjay Bhatkar
9 Milind Patil
10 Laxman Ghadigaonkar
11 Vijay Kuli